Начало » Обяви » АПИ обявява провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

АПИ обявява провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28522 / 21 от заседание проведено на 04.08.2021 г.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

I. Част от имот публична държавна собственост, представляващ търговско помещение /за продажба на вестници/ с полезна площ 4,00 кв.м, намиращо се в променадата на 1-ви наземен етаж, северна страна в административната сграда на ОПУ - Смолян, с идентификатор 67653.915.263.2 и с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 79. В обекта няма възможност и не са изградени електрическа и ВиК инсталации.

- начална наемна цена - 36,00 лв. на месец, без включен ДДС;

- депозит за участие - 15,00 лв.;

II. Част от имот публична държавна собственост с площ 1,00 кв. м, намиращ се във фоайето на Административната сграда на ОПУ - Смолян с идентификатор 67653.915.263.2, находящ се в гр. Смолян, бул. „България“ № 79, с предназначение – за инсталиране на вендинг машина за кафе и вендинг машина за пакетирани храни и напитки. Осигурен достъп до електрическата мрежа. Има поставен контролно измервателен уред за ел. енергия. Няма изградена ВиК инсталация.  

- начална наемна цена - 28,80 лв. на месец, без включен ДДС;

- депозит за участие - 10,00 лв.;

III. Част от имот публична държавна собственост с площ 1,00 кв. м, намиращ се във фоайето на рецепцията на БППК к.к. Пампорово, с идентификатор 67653.1.778.7, находящ се в к.к. Пампорово, обл. Смолян, с предназначение – за инсталиране на вендинг машина за кафе и вендинг машина за пакетирани храни и напитки. Във фоайето има прокарана ел. инсталация, като има възможност да се монтира индивидуален електромер, за сметка на наемателя и след разрешение на наемодателя. Не е възможно изграждане на ВиК инсталация.

- начална наемна цена - 55,00 лв. на месец, без включен ДДС;

- депозит за участие - 20,00 лв.;

IV. Част от имот публична държавна собственост, представляващ търговско помещение /бивш бар „РАЙ”/ с полезна площ 82,00 кв. м, намиращо се в подземен етаж, източна страна в административната сграда на ОПУ - Смолян, с идентификатор 67653.915.263.2 и с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 79, имота е с предназначение – за търговска дейност. Има изградена електрическа и ВиК инсталации, монтирани са отделни самостоятелни измервателни уреди.

- начална наемна цена – 335,00 лв. на месец, без включен ДДС;

- депозит за участие - 50,00 лв.;

 

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 4,00 лв. без ДДС

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 17.11.2021 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 18.11.2021г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 79, ет. 1, стая 221.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 19.11.2021 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Смолян на адрес: гр.Смолян, бул. „България“ № 79, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 79, ет. 1, стая 205 и се заплаща по следната банкова сметка:

IBAN: BG24 CECB 9790 3146 9530 00

BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД – клон Смолян

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG57 BPBI 7924 3383 4712 01

BIC: BPBIBGSF,  “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” – клон Смолян

 

За допълнителна информация: тел. 0301 / 6 30 64

08.10.2021 г.