Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, находящи се в гр. Перник

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, находящи се в гр. Перник

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28534./2021 г. от заседание проведено на 06.08.2021г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, предоставен за управление на АПИ-ОПУ-Перник, актуван с АПДС № 3525/ 08.01.2010г. и АПДС № 3526/ 08.01.2010г, находящи се в гр. Перник, ул. Софийско шосе“ № 31, а именно:

1. Стаи (помещения) на трети етаж на административната сграда:

- Стая № 8 с полезна площ от 19,20 кв.м., с първоначална наемна цена в размер на 173,00 лв. (сто седемдесет и три лева) без ДДС или 207,60 лв.( двеста и седем лева и 60 стотинки) с ДДС;

- Стая № 9 с полезна площ от 15,10 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;

- Стая № 12 с полезна площ от 15, 10 кв. м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;

- Стая № 13 с полезна площ от 15, 10 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;

- Стая № 15 с полезна площ от 21, 20 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 191,00 лв. (сто деветдесет и един лева) без ДДС или 229,20 лв. ( двеста двадесет и девет лева и 20 стотинки) с ДДС;

2. 5 (пет) броя паркоместа, всяко с площ 15,00 кв.м, разположени в ПИ, в който е построена сградата, с първоначална наемна цена в размер на 30 лв. (тридесет лева) без ДДС за 1 брой паркомясто или 63 лв. (шестдесет и три лева) с ДДС и  – 150 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС за всички или 180 лв. (сто и осемдесет лева) с ДДС.

 

Общата първоначална наемна цена за всички обекти е в размер на 922,00 лв. (деветстотин двадесет и два лева) без ДДС или 1106,40 лв. (хиляда стои и шест лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 /десет/ лв. с ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 27.09.2021 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 28.09.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Перник на адрес: гр.Перник, ул. „Софийско шосе” №31

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 13.10.2021 г. от  11.00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление – Перник на адрес: Административната сграда на ОПУ-Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, при същите условия.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, ет.2 деловодство, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:30 часа, след представяне на платежен документ за платена цена.   

 

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG27UBBS80023106090607

BIC: UBBS BGSF

банка - ОББ АД

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

 

IBAN: BG21UBBS80023300128739

BIC: UBBSBGSF

банка - ОББ АД

 

За допълнителна информация: тел. 076/60 44 33.

25.08.2021 г.