Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост находящо се на партерен етаж от Административната сграда на ОПУ-Сливен

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост находящо се на партерен етаж от Административната сграда на ОПУ-Сливен

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №28827/2021г. от заседание, проведено на 16.09.2021г. и Заповед № РД-11-1118/01.10.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Част от имот – публична държавна собственост – едно работно помещение /офис/ с площ 33,70 кв.м в сграда с идентификатор 67338.552.51.2.1, находящо се на партерен етаж от Административната сграда на ОПУ-Сливен, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, стая № 4;

Начална наемна месечна цена - 243,60 лв. (двеста четиридесет и три лева и шестдесет стотинки) с ДДС;

Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години;

Цена на тръжната документация: 12.00 лв. с ДДС;

Депозит за участие: 20.00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 05.11.2021г.

Търгът ще се проведе на 08.11.2021г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41.

В случай че търгът не се проведе, повторен търг да се състои на 24.11.2021 г., от 10:00 часа, в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, стая №2, Регистратура, след заплащане по банков път  по сметка:

IBAN – BG19UBBS80023106134304,

BIC: UBBSBGSF,

„ОББ“ АД, клон Сливен

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

„ОББ“ АД, клон Сливен

„IBAN – BG40UBBS80023300127136

Банков код: UBBSBGSF

За допълнителна информация: тел. 0889 517 384

06.10.2021 г.