Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Силистра

АПИ обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Силистра

Logo-API-Small.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СИЛИСТРА

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата,чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28222/2021г. от заседание проведено на 16.06.2021г. и Заповед № РД-11-737/30.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ.

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1. Имоти - частна държавна собственост, представляващи ниви в земеделска територия, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Силистра, и начална наемна цена за всеки един имот,както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 67526.18.4, площ 4 601 кв.м., находящ се в землището на с. Смилец, Община Силистра, местност „Новите места”, 66,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  303,67 лв. за целия имот;

 1.2. Поземлен имот с идентификатор 81150.18.2, площ 10 003 кв.м., находящ се в землището на с.Чернолик, Община Дулово, местност „Пънар Орман”, 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  560,17 лв. за целия имот;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 78063.21.4, площ 3 751 кв.м., находящ се в землището на с.Цар Асен, Община Алфатар, местност „Ереклик”, 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  210,06 лв. за целия имот;

1.4. Поземлен имот с идентификатор 11990.21.1, площ 5 142 кв.м., находящ се в землището на с.Войново, Община Кайнарджа, местност „До шосето”, 61,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  313,66 лв. за целия имот;

1.5.Поземлен имот с идентификатор 21693.28.59, площ 6 407 кв.м., находящ се в землището на с.Добротица, Община Ситово, местност „Новите лозя”, 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  358,79 лв. за целия имот;

1.6. Поземлен имот с идентификатор 51901.16.3, площ 4 505 кв.м., находящ се в землището на с.Нова Попина, Община Ситово, местност „Буланъка”, на 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  252,28 лв. за целия имот;

1.7. Поземлен имот с идентификатор 57385.21.7, площ 7 703 кв.м., находящ се в землището на с.Поляна, Община Ситово, местност „Варианта”, на 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  431,37 лв. за целия имот;

1.8. Поземлен имот с идентификатор 37993.14.4, площ 10 004 кв.м., находящ се в землището на с.Коларово, Община Главиница, местност „Край селото”, 56,00 лв. на дка или годишна наемна цена в размер на  560,22 лв. за целия имот;

 

На основание чл.45,ал.1 от Закона за данък добавена стойност при отдаване под наем на земеделска земя такъв не се начислява.

Срок за отдаване под наем – Имотите се отдават под наем за срок 5 (пет) стопански години, като „стопанската година” е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата календарна година.

Цена на тръжната документация: 6,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите поотделно: 10,00 лв.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите.За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 11.08.2021г.

Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление - Силистра, намираща се в гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 12, ет. 3.За всеки имот се провежда отделен търг, съгласно поредността им в описанието.

В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се състои на 31.08.2021 г., от 10:00 часа, в Административната сграда на Областно пътно управление  - Силистра, намираща се в гр. Силистра, ул. „Тутракан”№ 12, ет. 3, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ - Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 12, ет., стая деловодство, след заплащане по банкова път  по сметка:

 

Банка ДСК,

IBAN: BG 10STSA93003101614001,

BIC – STSABGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

Банка ДСК,

IBAN: BG 57STSA93003305016141,

BIC – STSABGSF

За допълнителна информация: тел.086/ 820 993

 


09.07.2021 г.