Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-11-749/02.07.2021г.

гр. София

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 02.06.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-472/19.04.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28218/21 от заседание, проведено на  17.06.2021 г.

 

            І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„СИЛАГРО“ ЕООД, Булстат 201605303, със седалище и адрес на управление: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 55, ет. 11, ап. 61, представлявано от Владислав Пенчев Димитров, за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост находящ се в Община Силистра, с. Айдемир с идентификатор 00895.501.136 и площ 1083 кв.м., ведно с разположените върху него сгради: 1. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 00895.501.136.1, със застроена площ 304 кв.м; 2. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 00895.501.136.2, със застроена площ 43 кв.м., актуван с АЧДС № 3662/24.07.2013  г., управляван от АПИ – Областно пътно управление Силистра, с обща месечнанаемна цена в размер на 207.00 (двеста и седем) лева на месец без ДДС или 248,40 лева (двеста четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

 

ІІ. Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определения в т. І наемател,за срока на Договор № Д-55/16.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка. При удължаване на срока на Договор № Д-55/16.07.2018 г., срокът на договора за наем се удължава до изтичане на предвидения срок за поддържане.

2. В три дневен срок от сключване на договора, определеният в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Силистра, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ –Силистра, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд –Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед РД-11-749

06.07.2021 г.