Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за отнемане на РСПП чрез експлоатация на търговски крайпътен обект

Съобщение за издадена заповед за отнемане на РСПП чрез експлоатация на търговски крайпътен обект

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-22-39 / 25.06.2021 г.

гр. София

 

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 / 04.07.2001 г. / Обн. ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г./, т. 8 от  разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект № 66 – Хс – 121/ 10.03.2014 г., издадено от Директор на дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, във връзка с докладна записка № 66 – Хс – 1316 / 09.06.2021 г. на ПТР в ОПУ Хасково и справка за задължения към 09.06.2021 г. на ПТР в ОПУ Хасково, както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразени в протокол №                                 от                                  г.

О Т Н Е М А М :

Разрешение 66Хс – 121 /  10.03.2014 г., издадено от Директор на дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект „Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200.00 кв. м търговска площ” и на пътна връзка към него в обхвата на пътя и обслужващата зона на:

Път І – 5 км 286+430 ляво

Собственост на: ТК „МАРИЦА” АД, ЕИК 126161199

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 44, ет. 3, офис 3

Адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 44, ет. 3, офис 3

Представлявана от: Иван Тодоров Балабанов – постоянен синдик, считано от 03.12.2020 г.

Поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 21, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя, за предходната година на плащане.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице в качеството му на собственик.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд.

След влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, достъпа до обекта ще бъде прекъснат за сметка на нарушителя.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Областно пътно управление Хасково за сведение и изпълнение.

Писмо на ОПУ - Хасково

12.10.2021 г.