Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост

                                                       

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                      ЗАПОВЕД                                                             

№ РД-11-1112/01.10.2021 г.

гр. София

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 03.08.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-11-735/30.06.2021. на  Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28724/21 от заседание, проведено на 02.  09.2021 г.

 

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

Мартин Боянов Кацарски, с адрес гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ № 112, за НАЕМАТЕЛ на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на АПИ, стопанисван от ОПУ - Благоевград, представляващ:

7 (седем) помещения, находящи се в сградата на Районна пътна служба (РПС) -Разлог, гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 3, на втори етаж, с обща полезна площ 71,21 кв. м., както следва: помещение с площ 13,20 кв. м. (стая № 1); помещение с площ 6,76 кв. м. (стая № 2); помещение с площ 12,92 кв. м. (стая № 3); помещение с площ 9,10 кв. м., с прилежаща открита тераса с площ 5,32 кв. м. (стая № 4); помещение с площ 13,94 кв. м. (стая № 5); помещение с площ 7,54 кв. м., с прилежаща открита тераса с площ 2,00 кв. м. (стая № 6); помещение с площ 7,75 кв. м. (стая № 7),

с месечна наемна цена в размер на 300,00 лв. (триста лева) без ДДС или 360,00 лв. (триста и шестдесет) лева с ДДС.

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписването.

2. В седем дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и гаранцията за изпълнение се внасят от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4.  Депозитът на определения за наемател се задържа до сключването на договор за наем. При отказ от сключване на договор за наем депозита не се връща.

 

 

5. Възлагам на директора на Областно пътно управление - Благоевград, да организира подписването на предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Благоевград, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Благоевград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

05.10.2021 г.