Начало » Обяви » Съобщение за изплащане на парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти поради изграждане на АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г., на територията на общините Плевен и Ловеч

Съобщение за изплащане на парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти поради изграждане на АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г., на територията на общините Плевен и Ловеч

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II -35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет № 531 от 22.07.2021 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра - правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
  •  заверено влязло в сила съдебно решение - ако е приложимо;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – файл за изтегляне;

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител по местонахождение на засегнатия имот, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

05.11.2021 г.