Начало » Обяви » Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, управлявани от ОПУ - Силистра при АПИ

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, управлявани от ОПУ - Силистра при АПИ


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЗАПОВЕД

 

РД-11-1335/25.11.2021г.

гр. София

 

На основание чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  чл. 25и 26 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и чл. 21г, т. 1 т. 6 от Закона за пътищата, чл. 11, ал. 2, т. 1 и т. 7 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 29140/21 от заседание, проведено на 02.11.2021 г.

 

 

нареждам:

 

Прекратявам процедура за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, управлявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление - Силистра, съставляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 78063.21.4, площ 3 751 кв.м., в землището на с. Цар Асен, община Алфатар, местност „Ереклик”, АЧДС № 4006/31.10.2019 г.;

2. Поземлен имот с идентификатор 11990.21.1, площ 5 142 кв.м., в землището на с. Войново, община Кайнарджа, местност „До шосето”, АЧДС № 4004/31.10.2019 г.;

3. Поземлен имот с идентификатор 51901.16.3, площ 4 505 кв.м., в землището на с. Нова Попина, община Ситово, местност „Буланъка”, АЧДС № 4007/31.10.2019 г.;

4. Поземлен имот с идентификатор 37993.14.4, площ 10 004 кв.м., в землището на с. Коларово, община Главиница, местност „Край селото”, АЧДС 4003/31.10.2019 г,

със следните мотиви:

В срока, определен със Заповед № РД-11-737/30.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ няма постъпили заявления за участие в търга.

На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Силистра, както и на интернет страницата на агенцията.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

 

 

ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г.

НА МИНИСТЪРА НА РРБ)

30.11.2021 г.