Начало » Обяви » Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Тайгър Агри" ЕООД

Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Тайгър Агри" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-22-10 / 16.03.2021 г.

 

 

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата (обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001г. (обн. ДВ. бр. 62 от 13.07.2001г.), точка 7 от Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и на пътна връзка към него № 53-00-8737 / 08.07.2013 г., издадено от АПИ, и във връзка с доклад с вх. № 66-Пд-322/ 26.02.2021г. при ОПУ-Пловдив,  справка за задължения от 26.02.2021г. при ОПУ-Пловдив, както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в протокол № 27537/21 от 16.03.2021 г.

 

О Т Н Е М А М

 

 

Разрешение 53-00-8737 / 08.07.2013 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура”,  за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект: „Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 до 200 кв. м. включителна търгавска площ и пътна връзка към него в обслужващата зона на:

път І-8 „София-Пловдив-Свиленград” при км. 218+140-дясно,

собственост на „Тайгър Агри” ЕООД /правоприемник на „Агротур Инвест” ЕООД/

ЕИК 200834110,

седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4004, район Южен, ул. „Даме Груев”  № 4,

представлявано от Димана Димитрова Вълканова и Димо Петров Петров – Управители, заедно и поотделно,

поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 21, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа  и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице, в качеството му на собственик и Национална Агенция по приходите – гр. Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  - София.

След влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, достъпът до обекта ще бъде прекъснат за сметка на нарушителя.

Копие от заповедта да се изпрати в Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Областно пътно управление – Пловдив за сведение и изпълнение.

Заповед РД-22-10

20.05.2021 г.