Начало » Обяви » Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост - управлявани от ОПУ-Варна

Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост - управлявани от ОПУ-Варна

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-11-1049/23.09.2021 г.

гр.София

 

На основание чл.51 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, чл.26 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и чл.21г., т.1 т.6 от Закона за пътищата, чл.11, ал.2, т.1 и т.7 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура”, обективирано  в Протокол №28754/21 от заседание, проведено на 08.09.2021 г.

 

 ПРЕКРАТЯВАМ:

 

Тръжна процедура за наддаване за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.247.4.97 със застроена площ 21,25 кв.м., представляващ Гараж №2 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.247.4.98, със застроена площ 21,14 кв.м., представляващ Гараж №1, находящи се в гр.Варна, ул.Морска сирена, бл.26, ет.0, описани в АЧДС №9824/22.10.2019 г., със следните мотиви:

В срока , определен със Заповед №РД-11-228/19.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, няма постъпили заявления за участие в търга.

На основание чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ-Варна, както и на интернет страницата на агенцията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция АРОК.

30.09.2021 г.