Начало » Обяви » Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, управляван от ОПУ - Варна

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, управляван от ОПУ - Варна

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ЗАПОВЕД

 №РД-11-1054/23.09.2021 г.

гр.София

 

На основание чл.51 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, чл.26 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и чл.21г., т.1 т.6 от Закона за пътищата, чл.11, ал.2, т.1 и т.7 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура”, обективирано  в Протокол №28798/21 от заседание, проведено на 14.09.2021 г.

 

 ПРЕКРАТЯВАМ:

Тръжна процедура за наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, управляван  от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление Варна, представляващ: сутерен, състоящ се от четири складови помещения, бар, бюфет и стълбище, със застроена площ от 303,78 кв.м., находящ се в  административната сграда на Областно пътно управление – Варна, на ул. „Д-р Пюскюлиев”  №3, описани в АПДС №7880/06.07.2011 г., със следните мотиви:

В срока , определен със Заповед №РД-11-1319/18.12.2020 г. на Председателя на УС на АПИ, няма постъпили заявления за участие в търга.

На основание чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ-Варна, както и на интернет страницата на агенцията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция АРОК.

 

ИНЖ.ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”      30.09.2021 г.