Начало » Обяви » Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на части от имоти - кантон и база за поддържане на републиканската пътна мрежа -публична държавна собственост, управлявани от АПИ - ОПУ - Монтана

Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на части от имоти - кантон и база за поддържане на републиканската пътна мрежа -публична държавна собственост, управлявани от АПИ - ОПУ - Монтана

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЗАПОВЕД

гр. София

На основание чл. 49, предложение второ от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 26 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи -държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура", както и чл. 21 г, т. 1 т. 6 от Закона за пътищата, чл. 11, ал. 2, т. 1 и т. 7 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура", и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", обективирано в Протокол № 28826/21 от заседание, проведено на 16.09.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАМ:

Тръжна процедура открита със заповед № РД-11-1342/29.12.2020 г. за отдаване под наем на части от имоти - кантон и база за поддържане на републиканската пътна мрежа -публична държавна собственост, управлявани от АПИ - Областно пътно управление Монтана, както следва:

-   Кантонски имот „Гаврил Геново", находящ се в землището на село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, област Монтана, с площ за отдаване под наем 1000 кв. м терен (250 кв. м от имот № 000065 и 750 кв.м от имот № 000055) и 45 кв.м от сграда в имот № 000055, състоящи се от три битови помещения в масивна сграда на един етаж, представляваща пътен кантон.

-   Снегоринна база „Петрохан", находяща се в землището на село Бързия, община Берковица, област Монтана, представляващ имот, с идентификатор 07510.81.14, с обща площ - 3953 кв.м и площ за отдаване под наем 1500 кв.м терен, граничен с РПП-81 и 80 кв.м площ от сградата в имота, представляващи три битови помещения, със следните мотиви:

С писмо вх. № 53-00-1019/13.07.2021 г. представляващият на определения със заповед № РД-11-533/14.05.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за наемател на горепосочените имоти „ПИМ-НИВЕЛ" ЗДДЗ е заявил, че не желае да сключи договор за наем.

На основание чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Монтана, както и на интернет страницата на агенцията.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


30.09.2021 г.