Начало » Нормативна база » Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на  Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“

С проекта на инструкция се цели изпълнение на законовата делегация на чл. 167а, ал. 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), в която е предвидено, че обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, до информационната система, създадена и поддържана от Агенция „Пътна инфраструктура“, в която се издават и съхраняват докладите за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

 

Дата на откриване:

21.02.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Регионална политика

Дата на приключване:

06.03.2020 г.


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.)

С проекта на постановление се цели прецизиране на разпоредбата на чл. 10 от Тарифата и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС) по чл. 10б, ал. 3 във връзка с поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената пътна мрежа.

Предвидените промени касаят изменения на чл. 10 и на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

С измененията и допълненията в Закона за пътищата (ЗП) (Обн., ДВ, бр. 60 от 2019г.), е въведено изискването таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗП – тол такса, да се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.

Към настоящия момент, независимо, че в Тарифата са регламентирани размерите на таксите за изминато разстояние - тол такса, то същите не се прилагат, доколкото електронната система за събиране на пътни такси не е в реална експлоатация в частта тол. Предвид поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената републиканска пътна мрежа, определянето на предложените нови стойности ще бъде съобразено с това обстоятелство.

 

Дата на откриване – 13.01.2020 г.

Дата на приключване – 12.02.2020 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Проект на постановление на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“


 

Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Проект за постановление на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

14.11.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 2018 г.)

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние се цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.).

С проекта на акт се предвижда доставчиците на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.

Предвижда се отпадане на задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс, като се предвижда тези дейности да бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси.

С проекта на акт се предвижда отпадане на необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и доставчиците на декларирани данни. Запазват се функциите на АПИ във връзка с осъществяване на контрол и надзор върху дейността им, като се предвижда доставчиците, които отговарят на нормативно установените изисквания, да бъдат вписвани в публичен списък на тези доставчици.

С проекта на акт се предлага поясняване на техническия начин, по който електронната система за тол таксуване ще изчислява изминатото разстояние, а именно, въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси ще се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси.

Предвижда се възможност маршрутна карта да бъде закупена от всички пътни превозни средства от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата.

Проект на постановление

Доклад

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Частични предварителна оценка на въздействието


16.08.2019 г.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (ППС) е с цел прецизиране на задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, както и на собствениците на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделско стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника по отношение на издадените разрешения за движение на  извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за пътищата специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, администрацията, управляваща пътя издава съответното разрешително, което важи за превозване на еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, за определен срок. Същото следва да бъде съгласувано от МВР и заинтересованите администрации (НЕК, НКЖИ, МТИТС и други), чиито интереси могат да бъдат засегнати, съобразно маршрута на придвижване. Предвид това е необходимо ясно регламентиране на етапите, съпътстващи издаването на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите и службите за контрол. Съгласуването на   издаденото разрешително с органите на МВР не е етап от процедурата по издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. То не предшества издаването на документа и не е условие за издаването му, а е една последваща процедура, която е в пряка зависимост от осъществявания от страна на МВР контрол по републиканските пътища.  Липсата на съгласуване с органите на МВР не е условие АПИ да откаже  издаване на разрешително, поискано от заинтересованите лица.

В проекта на наредба се предвижда възможността собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, да могат да подадат заявление за издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС и чрез лицензиран пощенски оператор, в съответствие с изискванията на  Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г.

Мотиви

17.07.2019 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

Проект на постановление на Министерския съвет

Доклад към проект на постановление на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

17.07.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите относно проект на ПМС за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Формуляр

Коментари и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани до 16.12.2018 г. на следния имейл: press@mrrb.government.bg.

 

16.11.2018 г.

 Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

ПМС за проекта на приемане на наредба по чл. 10 ал. 6 от ЗП

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието


14.11.2018 г.


Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” относно частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

14.11.2018 г.


Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално  ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., дв, бр. 62 от 2001 г., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г., бр. 90 от 2016 г.

Доклад

Резюме на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с  Постановление  № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

01.11.2018 г.


Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Проект на ПМС

Доклад

Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" към МС

ЧПОВ към проект на ПМС

Справка на съответствието на проекта с правото на Европейския съюз


31.10.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Проект на ПМС

Доклад

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

ЧПОВ към проект на ПМС

31.08.2018 г.


Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 09 май 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие в гр. София

Мотиви към проекта на Закона за ратифициране

30.05.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействие

Предложение

Становище по чл. 30б ал. 3 от УПМСНА (2)

Становище на дирекция Модернизация на администрацията

Приложение

30.11.2017 г.


Проект на постановление за  изменение  и допълнение на Правилника  за  структурата,  дейността  и организацията  на  работа  на  Агенция "Пътна  инфраструктура", приет  с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Доклад

Становище

Формуляр за оценка на въздействието

 

07.11.2017 г.