Начало » Програми » Региони в растеж

Региони в растеж

EU_png.pnglogo-bg-right-no-back.png

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

 

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Бенефициент по схемата:  Агенция „Пътна инфраструктура”

 

Механизъм на финансиране на програмата:

 

Европейски фонд за регионално развитие:  85%

 

Държавен бюджет на Република България:  15%

 

Общ размер на средствата:  420 млн. лв.

 

Техническо описание:

 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища, за да се подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли с TEN-T мрежата за товари и пътници. Инвестициите са пряко свързани с достигане на заложените принципи в Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г., а именно:

Устойчивост: Най-фундаменталният принцип на стратегията осигурява устойчивост на пътната мрежа и гарантира, че средствата, инвестирани в сектора, носят дългосрочни ползи за икономиката.

Свързаност: Свързаността има пряко отношение към националната интеграция и се отнася най-вече за републиканската и в по-малка степен за общинската пътна мрежа, свързваща областните центрове и основните международни коридори. Допринася за икономическото развитие на страната, свързвайки вътрешния и външните пазари с районите на производство и потребление.

Достъпност: Концепцията за достъпност се отнася до ролята на пътищата за подобряване на достъпа до крайградските и периферните райони. Основната роля на пътищата от по-нисък клас е да обслужват важните стопански райони с принос за икономическия растеж - земеделски райони, туристически обекти, развити промишлени зони и запаси от природни ресурси.

 

Основни цели на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2022 г. са постигането на високо равнище на безопасност и сигурност на транспорта. Този приоритет е в съответствие с насоките на транспортната политика на ЕС за осигуряване на безопасността на видовете транспорт и опазването на живота и здравето на ползвателите на транспорта. Планираните инвестиции в пътна инфраструктура ще създадат възможности за развитие на специфичния икономически потенциал на регионите чрез повишена мобилност и достъп до пазари. Те ще доведат до подобряване на бизнес климата като основна предпоставка за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Особена добавена стойност ще имат инвестициите в райони с потенциал за развитие на туризъм, тъй като ще осигурят достъпа до туристическите обекти и ще увеличат посещаемостта. Рехабилитацията на пътната инфраструктура ще допринесе за развитието на мултимодални транспортни системи, както и за подобряване на състоянието на околната среда. Подобряването на качествените характеристики на пътищата ще съкрати времето за придвижване и ще осигури поддържането на постоянна скорост на превозните средства, като по този начин ще допринесе за намаляване емисиите на парникови газове. Модернизираната пътна инфраструктура ще осигури възможност за избор на местното население на вид и място на образование и здравни услуги и ще спомогне за предотвратяване на социалната изолация на отдалечените и труднодостъпни райони.

По ОПРР 2014-2020 г. е предвидена рехабилитация и реконструкция на 630.677 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа.

Проектите, за които има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са:

1. Лот 1 „Път II-57 Стара Загора – Раднево – път II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора“;

2. Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София“;

3. Лот 3 „Път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София“;

4. Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;

5. Лот 5 „Път II-29 Добрич – Кардам от км 38+100,31 до км 52+168,81, с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;

6. Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,3 км, област Пловдив“;

7. Лот 7 „Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“;

8. Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово – Гроздьово от км 0+000 до км 17+377,07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;

9. Лот 9 „Път III-904 Гроздьово – Провадия от км 23+403 до км 29+928,99 и от км 36+205 до км 41+705,18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;

10. Лот 10 „Път III-1002 Враца – пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, област Враца“;

11. Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево – В.Търново / Севлиево – Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово“;

12. Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,62 км, област Габрово“;

 13. Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“;

14. Лот 14 „Път II-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875,82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра;

 15. Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч";

16. Лот 17 „Път IІІ-306 Червен бряг – Чомаковци км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;

17. Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана“;

18. Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Стара Загора“;

19. Лот 20 „Път IІІ-663 Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково“;

20. Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград , участък от км 34+600 до км 54+83561, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“;

21. Лот 22 „Път III-866 Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“;

22. Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян“;

23. Лот 24 „Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка  от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област  Смолян“;

24. Лот 25 „Път III-109 „/I-1/ - гр. Мелник“ от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград“;

25. Лот 26 „Път ІІІ 507 Кърджали – Мост – Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали“;

26. Лот 27 „Път II-62 Дупница – Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“;

27. Лот 28 „Път II-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“;

28. Лот 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16,749 км, област Бургас и Варна“;

29. Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16,816 км, област Бургас“;

30. Лот 31 „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;

31. Лот 32 „Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;

32. Лот 33 „Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;

33. Лот 34 „Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;

34. Лот 35 „Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;

35. Лот 36 „Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“.

До 31 декември 2020 г. са изпълнени и въведени в експлоатация 26 от посочените проекти. Ремонтирани са общо 445,513 км от републиканската пътна мрежа, от които 232,636 км II-ри клас и 212,877 км III-ти клас. Строително-монтажни работи се изпълняват на 5 проекта, с обща дължина 106,87 км. В процедура за избор на изпълнители за строителството и за строителния надзор са 3 от описаните проекти, като тяхната дължина е 51,813 км.

На 11.10.2016 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004-001 „Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.” Договорът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“. Целта е подобряване на административния капацитет на агенцията с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 Новини