Начало » Програми » Околна среда

Околна среда

EU_png2.png opos-logo-bg.png

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Тя се съфинансира чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Проектите, за които има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, са:

1. BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 1“;

2. BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2“.

Проектът BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 1“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ е финансиран в размер на 85% от Кохезионния фонд и 15% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Фаза 1 включва осем основни дейности по проекти за две свлачища по републиканската пътна мрежа:

 • Път III-1306 (Кнежа - Искър) - Глава-Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован), при км 62+000;
 • Път II-14 о. п. Видин - Кула - Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260.

Стойност на проекта: 3 325 623,06 лв. с ДДС

 • 2 826 779,60 лв. от Кохезионен фонд;
 • 498 843,46 лв. национално съфинансиране;

Срок за изпълнение: 28 месеца

Цели на проекта:

Укрепване на двете свлачища, които в момента са активни.

С укрепването на свлачищата и възстановяването на прилежащата пътна настилка по път III-1306 (Кнежа - Искър) - Глава-Койнаре - Чомаковци- Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца-Борован), при км 62+000 и път II-14 о. п. Видин – Кула - Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260 ще се спре стихийното им и разрушително действие, което застрашава живота на хората от региона - от област Монтана и област Видин, и ще се ограничи деформацията по пътната настилка. Ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по геозащитни мероприятия, за предотвратяване на свлачищните процеси, възникнали на част от републиканската пътна мрежа. Ще се финансират дейности, свързани с изпълнението на превантивни дейности за двата обекта, които са определени като най-неотложни, съгласно извършената приоритизация на вписаните в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ към 15.10.2015 г. свлачищни райони, съгласно утвърдена Методика за приоритизирането им.

Очаквани резултати:

Ограничаване на свлачищните процеси на обектите, локализирани на територията на републиканската пътна мрежа с рег. №VID 09.03280.01 и VRC10.12259.02. С изпълнението на проекта ще бъдат опазени животът и здравето на хората, както и ще се предотвратят тежки материални загуби.

Обща информация:

Като бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на 2 май 2018 г. АПИ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на програмата – Министерството на околната среда и водите.

Основни дейности:

 • Организация и управление;
 • Подготовка на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор за обект: Път II-14 о. п. Видин - Кула - Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260;
 • Подготовка на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор за обект: Път III-1306 (Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован), при км 62+000;
 • Подготовка на проектно предложение;
 • Упражняване на строителен надзор на обект: Път II-14 о. п. Видин - Кула - Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260;
 • Упражняване на строителен надзор на обект: Път III-1306 (Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован), при км 62+000;
 • Строително-монтажни работи за обект: Път II-14 о. п. Видин - Кула - Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260;
 • Строително-монтажни работи за обект: Път III-1306 (Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца-Борован ), при км 62+000;
 • Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация).

Проектът BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ е финансиран в размер на 85% от Кохезионния фонд и 15% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Фаза 2 включва изпълнението на следните свлачища по републиканската пътна мрежа:

 • Път I-8 Хасково – Свиленград от км 371+840 до км 372+200;
 • Път I-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна;
 • Път I-6 Кюстендил-Радомир-Перник при км 72+300;
 • Път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200;
 • Път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 при с. Владая.

Стойност на проекта: 17 815 006.80 лв. с ДДС

 • 15 142 755.78 лв. от Кохезионен фонд;
 • 2 672 251.02 лв. национално съфинансиране;

Срок за изпълнение: 29 месеца

Цели на проекта:

Укрепване на пет свлачища, които в момента са активни.

С укрепването на свлачищата и възстановяването на прилежащата пътна настилка ще се спре стихийното им и разрушително действие, което застрашава живота на хората и ще се ограничи деформацията по пътната настилка. Ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по геозащитни мероприятия, за предотвратяване на свлачищните процеси, възникнали на част от републиканската пътна мрежа. Ще се финансират дейности, свързани с изпълнението на превантивни дейности за обектите, които са определени като най-неотложни, съгласно извършената приоритизация на вписаните в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ към 15.10.2015 г. свлачищни райони, съгласно утвърдена Методика за приоритизирането им.

Очаквани резултати:

Ограничаване на свлачищните процеси на обектите, локализирани на територията на републиканската пътна мрежа с рег. №HKV 28.65677-02, №GAB29.65927.13, №PER 36.61577-01, №SLV 20.07613-12 и №SOF 46.11394-03. С изпълнението на проекта ще бъдат опазени животът и здравето на хората, както и ще се предотвратят тежки материални загуби.

Обща информация:

Като бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на 13 юли 2020 г. АПИ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на програмата – Министерството на околната среда и водите.

Към 31 декември 2020 г. са изпълнени дейностите по проект BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 1“ и проектът е приключен.

 

 

 

Новини