Начало » Програми » Техническа помощ

Техническа помощ

EU2.png    NSRR.png    OPTAlogo_E.png

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. Тя се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по републиканската пътна мрежа“ се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.12.01-0001, приоритетна ос 1: „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво, мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по структурните фондове“; Мярка на подкрепа: 12. Техническа помощ за Агенция „Пътна инфраструктура” на ОП „Техническа помощ” (ОПТП) по процедура без определен срок на кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“

Стойност на проекта: 6 009 096,00 лв. с ДДС

Срок за изпълнение: 14 месеца

Цели на проекта:

Подпомагане реализирането на дейности за подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по републиканската пътна мрежа.

Очаквани резултати:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I и II клас в Република България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).

Обща информация:

Като бенефициент по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. на 17 септември 2014 г. АПИ сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОПТП с предмет Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ, финансиран по Приоритетна ос 1 (мярка на подкрепата 12: Техническа помощ за АПИ). За проекта на 26.09.2014 г. е обявена тръжна процедура с предмет „Разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Република България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции. Проектът трябва да бъде реализиран до 30.10.2015 г.

 

Трите обособени позиции включват:

  • Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Република България“;
  • Обособена позиция №2: „Разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“;
  • Обособена позиция №3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (Varible Message Signs).
 

Проект № BG16M1OP001-5.001-0005 "Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура“, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и за успешното приключване на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г."

 

 Новини