Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ от 30,00 кв. м на първи етаж в административната сграда на ОПУ - Перник, находяща се в гр. Перник

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ от 30,00 кв. м на първи етаж в административната сграда на ОПУ - Перник, находяща се в гр. Перник

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 27494/2021 г. от заседание проведено на 11.03.2021 г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ:

Помещение /стая/ № 1 с полезна площ от 30,00 кв.м. на първи етаж  в административната сграда на Областно пътно управление - Перник, находяща се в гр. Перник, ул.”Софийско шосе” № 31, предоставен за управление на АПИ – ОПУ – Перник,  актуван с АПДС № 3525/ 08.01.2010г. и АПДС № 3526/ 08.01.2010г

 С предназначение административна дейност, при първоначална наемна месечна цена: 324 лв. /триста двадесет и четири лева/ с включен ДДС.

 

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 /десет/ лв. с ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 15,00 /петнадесет/ лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 14.06.2021 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 15.06.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Перник на адрес: гр.Перник, ул. „Софийско шосе” №31

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 01.07.2021 г. от  11.00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление – Перник на адрес: Административната сграда на ОПУ-Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, при същите условия.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, ет.2 деловодство, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:30 часа, след представяне на платежен документ за платена цена.   

 

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG27UBBS80023106090607

BIC: UBBS BGSF

банка - ОББ АД

 

 

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

 

IBAN: BG21UBBS80023300128739

BIC: UBBSBGSF

банка - ОББ АД

 

За допълнителна информация: тел. 076/60 44 33.


13.05.2021 г.