Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - частна държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - частна държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №28867/21 от заседание проведено на 23.09.2021г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.249.1.85 - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ 40,48 кв.м с предназначение „за търговска дейност”, намиращо се на партерен етаж в жилищен блок 2, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 8.

Наемна месечна цена – 200 (двеста) лв. без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 18.11.2021г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 19.11.2021г. в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 07.12.2021г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, след заплащане по посочената долу банкова сметка.

IBAN   BG 26 UNCR 7527 3182 4493 01

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 0361/62305

15.10.2021 г.