Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 16, ал. 2  от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28843/21 от заседание, проведено на 17.09.2021 г.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от Областно пътно управление-Смолян:

1. Едноетажна, метална, сглобяема сграда, със застроена площ 300 кв.м, изградена в опорен пункт за поддържане на пътищата /кантон/, находящ се в поземлен имот № 032044 по плана на с. Хвойна, м. “Гърлото“, обл. Смолян, при граници: имоти №№ 032015, 032016, 032043, 032014, 000187, за който е издаден АЧДС № 1588/16.05.2002 г., начална тръжна цена 240,00 лева без ДДС;

2. Склад, метална конструкция със застроена площ 316 кв.м, и с идентификатор № 18424.1.805.1, находящ се в м.”Тешел”, в поземлен имот с идентификатор № 18424.1.805 по плана на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, при граници: 05462.252.10, 05462.252.11, 18424.1.56, 18424.1.806, 18424.1.807, 18424.2.82, за който е издаден АЧДС № 4318/04.08.2020 г., начална тръжна цена 221,00 лева без ДДС;

3. Склад, стоманобетонна конструкция, разделен на 4 броя клетки с обща площ 134,24 кв.м, изграден в опорен пункт за поддържане на пътищата /кантон/, находящ се в Парцел I, кв. 37 по ЗРП на с. Виево, общ. Смолян, при граници: Път III – 863, река и парцел II–озеленяване, за който е издаден АЧДС № 1359/13.08.2001 г., начална тръжна цена 148,00 лева без ДДС;

4. Офис помещение № 2, с полезна площ 24 кв.м, находящo се на първи етаж в Административна сграда на РПС – Девин, с идентификатор № 20465.502.301.1, с адрес: гр. Девин, ул.”Освобождение” № 40, попадаща в УПИ-І-301,302, кв.40 по ЗРП на гр. Девин, за който е издаден АПДС № 4262/04.09.2019 г., начална тръжна цена 74,00 лева без ДДС;

Начална наемна месечна цена – 819,60 лева с ДДС.

Срок за отдаване под наем – до 20.11.2024 г.

Цена на тръжната документация – 4,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие 80,00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 16:30 ч. на 19.11.2021 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 22.11.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление - Смолян на адрес: гр. Смолян., бул. „България” № 79.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 25.11.2021 г., от 10:00 ч. на същото място и при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 79, след представяне на платежен документ за платена цена по сметка на ОПУ - Смолян:

IBAN: BG24 CECB 9790 3146 9530 00

BIC: CECBBGSF,

Централна Кооперативна Банка АД, клон - Смолян

         

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на ОПУ - Смолян:

IBAN: BG57BPBI79243383471201

BIC кода BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ – клон Смолян

За допълнителна информация: тел. 0301/6-30-90

20.10.2021 г.