Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост, управлявани от ОПУ-Стара Загора

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост, управлявани от ОПУ-Стара Загора


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА НФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28708/21 от заседание, проведено на 31.08.2021г.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

Имот - частна държавна собственост, съставляващ УПИ II, в кв. 38 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, състоящ се от дворно място с площ 4150 /четири хиляди, сто и петдесет/ м2., заедно с построените в него: едноетажна сграда със ЗП – 85 м2 и склад със ЗП – 54 /петдесет и четири/ м2.

Начална месечна наемна цена: обща месечна наемна цена 180.00 /сто и осемдесет/лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2:

Имот – частна държавна собственост, съставляващ застроен УПИ XII – 596, кв. 61 в с. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора с площ 580 /петстотин и осемдесет/ м2, заедно с построените в него едноетажен пътен кантон с площ 44 /четиридесет и четири/ м2; пристройка с площ 33 /тридесет и три/ м2 и склад с площ 30 /тридесет/ м2.

Начална наемна месечна цена – 70.00 /седемдесет/ лв. без ДДС.

 

Срок за отдаване под наем на имотите – 10(десет) години;

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с ДДС;

Депозит за участие 50.00лв. за всяка обособена позиция.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:30 ч. на 05.11.2021г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 08.11.2021г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 23.11.2021г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125  при същите условия, като крайният срок за подаване на заявление за участие в него е 17:30 ч. на 22.11.2021г.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125, след заплащане по банков път по сметка на ОПУ - Стара Загора в Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 78UNCR76303100115441,  BIC UNCRBGSF.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на ОПУ – Стара Загора: Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 85UNCR76303300000305,  BIC UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 042/604 459

04.10.2021 г.