Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-Търговище до „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД“ за демонтаж на рекламно съоръжение

Писмо на ОПУ-Търговище до „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД“ за демонтаж на рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ  - ТЪРГОВИЩЕ


ДО
"ТАН ЛОДЖИСТИК" ЕООД
София 1303, Община Столична, р-н Възраждане

ул. „Цар Симеон“ № 85

 
 
Относно: Демонтаж на рекламно съоръжение собственост на „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД, ЕИК 204025622, поради отнемане на Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБАЛЪ,

 

Уведомяваме Ви, че поради неплащане на дължимите годишни такси за специално ползване на пътищата по чл. 21, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с ПМС № 370/20.12.2019 г. и обн. с ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. /чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”/, на 29.04.2021 г. е влязла в сила Заповед на Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” № РД-22-6/25.02.2021 г. за отнемане Разрешение № РСПП-28 от 26.06.2017 г., издадено от Директора на ОПУ Търговище, упълномощен с пълномощно № П-73 / 25.05.2017 г. от Председателя на УС на АПИ на основание Решение на УС на АПИ, обективирано в Протокол 16417/17, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път І-4”Коритна-В.Търново-Търговище-(о.п.Разград-о.п.Шумен)”, км 224+710 дясно, Ваша собственост.

Към настоящия момент Вие извършвате специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Закона за пътищата /ЗП/ без разрешение в нарушение на чл. 26, ал .2, т. 1, б.„в" от ЗП, което представлява административно нарушение и подлежи на санкция, съгласно чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 53. ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби на ЗП.

Във връзка с гореизложеното Ви отправяме настоящата

ПОКАНА

В 14-дневен срок от получаване и да извършите демонтаж на рекламното съоръжение за своя сметка.

В случай, на неизпълнение от Ваша страна, след изтичане на указания срок ще Ви бъде наложена санкцията предвидена в чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби на ЗП за нарушение на чл. 26, ал. 2. т. 1, б.„в" от същия закон, като демонтажът ще се извърши от администрацията управляваща пътя за Ваша сметка, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗП.

В случай, че демонтираното рекламно съоръжение не бъде потърсено от „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД в едномесечен срок от уведомяването му за извършения демонтаж и не бъдат уредени взаимоотношенията между ОПУ-Търговище и „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 4, т. 4 от ЗП, рекламното съоръжение става собственост на АПИ-ОПУ Търговище.

Направените разходи за демонтажа на рекламното съоръжение АПИ-ОПУ Търговище ще си възстанови чрез издаване на Заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

Писмо на ОПУ - Търговище

10.06.2021 г.