Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на части от имоти - публична държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на части от имоти - публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

                                                              

№ РД-11-533/14.05.2021 г.

гр. София

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 05.03.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-1342/29.12.2020 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 27620/21 от заседание, проведено на  24.03.2021 г.

 

            І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„ПИМ – НИВЕЛ“ ДЗЗД, Булстат 177404273 със седалище и адрес на управление: ОБЛАСТ Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 24, представлявано от Тони Петров Петров, за НАЕМАТЕЛ на части от имоти – кантон и база за поддържане на републиканската пътна мрежа – публична държавна собственост, управлявани от АПИ – Областно пътно управление Монтана, както следва:

- Кантонски имот „Гаврил Геново“, находящ се в землището на село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, област Монтана, с площ за отдаване под наем 1000 кв. м терен (250 кв. м от имот № 000065 и 750 кв.м от имот № 000055) и 45 кв.м от сграда в имот № 000055, състоящи се от три битови помещения в масивна сграда на един етаж, представляваща пътен кантон.

- Снегоринна база „Петрохан“, находяща се в землището на село Бързия, община Берковица, област Монтана, представляващ имот, с идентификатор 07510.81.14, с обща площ – 3953 кв.м и площ за отдаване под наем 1500 кв.м терен, граничен с РП II-81 и 80 кв.м площ от сградата в имота, представляващи три битови помещения.

с обща месечна наемна цена в размер на 277,50 лева (двеста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 333,00 лева(триста тридесет и три лева) с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срока на Договор № РД-38-15/03.12.2019 г. за възлагане на обществена поръчка. При удължаване на срока на Договор №  РД-38-15/03.12.2019 г., срокът на договора за наем се удължава до изтичане на предвидения срок за поддържане.

2. В три дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Монтана, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Монтана, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед РД-11-533

17.05.2021 г.