Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-11-748 / 02.07.21

гр. София

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 08.06.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-463/15.04.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28249/21 от заседание, проведено на  22.06.2021 г.

 

            І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„Пътно поддържане Кюстендил“ ООД, ЕИК 109514961, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 261, представлявано от Милчо Георгиев Атанасов, за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда – кантон, масивна конструкция, на 1 етаж, със застроена площ 88 кв. м, находящ се в парцел VII – 187, кв. 24, по плана на с. Ябълково от 1973 г., Община Кюстендил, актуван с АЧДС № 451/26.06.2002  г., с обща месечна наемна цена в размер на 100 (сто) лева на месец без ДДС или 120 (сто и двадесет) лева с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определения в т. І наемател, за срока на Договор № РД-38-8/26.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка. При удължаване на срока на Договор № РД-38-8/26.11.2019 г., срокът на договора за наем се удължава до изтичане на предвидения срок за поддържане.

2. В три дневен срок от сключване на договора, определеният в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Кюстендил, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Кюстендил, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Кюстендил по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед РД-11-748

05.07.2021 г.