Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ „Районна база за поддържане“ находяща се в с. Старо Оряхово

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ „Районна база за поддържане“ находяща се в с. Старо Оряхово

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 

ЗАПОВЕД

                                                              

№ РД-11-1111/01.10.2021 г.

гр. София

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 16.03.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-111/01.02.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28722/21 от заседание, проведено на  02.09.2021 г.

 

            І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“, Булстат 177430229 със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, р-н „Одеса“, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от Васил Атанасов Коналиев и Анна Петрова Цонева, за НАЕМАТЕЛ на част от имот – публична държавна собственост, представляващ „Районна база за поддържане“ находяща се в с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик, Област Варна, кв. 50, УПИ XIV, а именно:

- Един брой стая за офис в административната сграда със застроена площ от 33,60 кв. м (офис № 1);

- Един брой стая за офис в административната сграда със застроена площ 17,28 кв. м (офис № 2);

- Част от едноетажен склад със застроена площ от 134 кв. м.

 

с обща месечна наемна цена за трите обекта, в размер на 281,00 лева (двеста осемдесет и един лева) без ДДС или 337,20 лева (триста тридесет и седем лева и двадесет стотинки) с включен ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срока на Договор № РД-38-7/30.03.2020 г. за възлагане на обществена поръчка. При удължаване на срока на Договор №  РД-38-7/30.03.2020 г., срокът на договора за наем се удължава до изтичане на предвидения срок за поддържане.

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Варна, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Варна, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

13.10.2021 г.