Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - публична държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

                                                              

№ РД-11-534/14.05.2021 г.

гр. София

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 30.03.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-233/19.02.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 27728/21 от заседание, проведено на  05.04.2021 г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

ДЗЗД „Добрич 2019“, Булстат 177431078 със седалище и адрес на управление: област Добрич, гр. Добрич, ул. „Полковник Драганов” № 9, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, за НАЕМАТЕЛ на част от имот – публична държавна собственост, във връзка с дейностите, свързани с поддържането на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление Добрич, представляващ два броя помещения, с обща площ 30,40 кв.м, находящи се в РПС – Балчик, на 3-ти етаж, в сграда с идентификатор 02508.55.88.1, гр. Балчик, ул. „Варненска“ № 53, управляван от АПИ – Областно пътно управление Добрич,

с обща месечна наемна цена в размер на 122,00 лева (сто двадесет и два лева) без ДДС или 146,40 лева(сто четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки ) с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срока на Договор № РД-38-11/01.04.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление Добрич . При удължаване на срока на Договор №  РД-38-11/01.04.2020 г., срокът на договора за наем се удължи до изтичане на предвидения срок за поддържане.

2. В три дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Добрич, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Добрич, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед РД-11-534/14.05.2021 г.

14.05.2021 г.