Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – публична държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№…………………………

гр. София

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 15.06.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-506/28.04.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28266/21 от заседание, проведено на  24.06.2021 г.

 

            І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„Регионални пътни мрежи“ ЕООД, Булстат 205225782, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. „Рашо Димитров“ № 76, вх. В, ет.3, ап. 52, представлявано от Зоя Петрова Романова, за НАЕМАТЕЛ на имот – публична държавна собственост, представляващ помещение /стая/ № 1 с полезна площ от 30,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Областно пътно управление - Перник, находяща се в гр. Перник, ул.”Софийско шосе” № 31, предоставен за управление на АПИ-ОПУ-Перник, актуван с АПДС № 3525/ 08.01.2010г. и АПДС № 3526/ 08.01.2010г., с обща месечна наемна цена в размер на 295.00 (двеста деветдесет и пет) лева  на месец без ДДС или 354 (двеста четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определения в т. І наемател, за срока от 5 (пет) години.

2. В три дневен срок от сключване на договора, определеният в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Перник, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Перник, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Перник по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед РД-11-752

06.07.2021 г.