Начало » Обяви » Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                            

                                                            ЗАПОВЕД                                                               

№ РД-11-1055/23.09.2021г.

гр. София

 

 

На основание чл. чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 12.08.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-11-737/30.06.2021 г. на  Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28828/21 от заседание, проведено на  16.09.2021 г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МИР-93", ЕИК 828000051, със седалище с. Добротица, община Ситово, област Силистра, за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на АПИ, ОПУ - Силистра, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 21693.28.59, площ 6 407 кв.м., находящ се в землището на с. Добротица, община Ситово, местност „Новите лозя“, с годишна наемна цена в размер на 384,42 лв. (триста осемдесет и четири лева и 42 ст.)

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срок от 5 (пет) стопански години, като „стопанската година” е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата календарна година.

2. В седем дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с гаранция за изпълнение в размер на 1/2 от годишната наемна цена.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и гаранцията за изпълнение се внасят от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4.  Депозитът на определения за наемател се задържа до сключването на договор за наем. При отказ от сключване на договор за наем депозитът не се връща.

5. Възлагам на директора на Областно пътно управление - Силистра да сключи договора за наем в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните съгласно чл. 4б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на  земеделските земи и да впише договора в Службата по вписванията по местонахождението на имота. Нотариалните и държавни такси и разноски по сключването и вписването на договора са за сметка на наемателя. След сключване на договора, директора на ОПУ - Силистра да организира предаването на имота и подписването на предавателно-приемателен протокол с определения наемател.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Силистра, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

Инж. Ивайло денчев

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА РРБ)приложени документи: заповед


24.09.2021 г.