Начало » Обяви » Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Газхим" ООД

Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Газхим" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-22-13 / 16.03.2021 г.

 

 

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата (обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001г. (обн. ДВ. бр. 62 от 13.07.2001г.), точка 6 от Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и на пътна връзка към него № 136 / 26.02.2010 г., издадено от АПИ, и във връзка с доклад с вх. № 66-Пд-322/ 26.02.2021г. при ОПУ-Пловдив,  справка за задължения от 09.03.2021г. при ОПУ-Пловдив, както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в протокол № 27537/21 от 16.03.2021 г.

 

О Т Н Е М А М

 

Разрешение № 136 / 26.02.2010 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура”,  за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект: Крайпътен комплекс с бензиностанция, АГСС, сервиз и заведение за обществено обслужване”  и пътна връзка към него в обслужващата зона на: път І-6 „София-Бургас” при км 239+750-ляво, собственост на „Газхим” ООД, ЕИК 115298856, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „Васил Караиванов”  № 3, представлявано от Марин Петков Георгиев – Управител, поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 21, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа  и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице, в качеството му на собственик и Национална Агенция по приходите – гр. Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  - София.

 

След влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, достъпът до обекта ще бъде прекъснат за сметка на нарушителя.

 

Копие от заповедта да се изпрати в Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Областно пътно управление – Пловдив за сведение и изпълнение.

Заповед РД-22-13

20.05.2021 г.